Prijs-, zet-, en drukfouten voorbehouden
1.Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Gietema Hoveniers, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Gietema Hoveniers gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.
2.Eigendomsovergang en risico
1.Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat de eigendom van, en het risico voor beschadiging of teniet gaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. In geval de goederen getransporteerd moeten worden is het risico van transport, voor geheel of gedeeltelijk te niet gaan, voor de koper. Het transport vangt aan op het moment dat de goederen de magazijnen bij Gietema Hoveniers hebben verlaten.
2.Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Gietema Hoveniers zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Gietema Hoveniers voldaan heeft.
3.Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikkingstellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand.
4.Bij verlies, diefstal, inbeslagneming ed. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Gietema Hoveniers te melden.
5.Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
6.Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.
3.Levering
1.De levering van de goederen door de vennootschap vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip als vermeld op de factuur, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen, welke alsdan vermeld zal staan op de factuur.
2.Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Gietema Hoveniers na schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
3.De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
4.Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Gietema Hoveniers redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.

    Algemene  Voorwaarden

 
de Tunwinkel:
“Goed en praktisch assortiment voor iedere tuinliefhebber”