5.Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Gietema Hoveniers bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
4.Ontvangst en reclames
1.De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2.Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
3.Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen 
onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.
4.Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gietema Hoveniers en franco verzending. Karton en emballage worden nimmer teruggenomen.
5.Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Gietema Hoveniers is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
6.Prijzen en betaling
1.Indien de kostprijs van de door Gietema Hoveniers verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Gietema Hoveniers gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Gietema Hoveniers zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen.
2.Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Deze termijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 B.W.
3.Indien de koper niet binnen de in lid 2 genoemde termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van 
1,5% per maand, of gedeelte van een maand.
4.Indien Gietema Hoveniers tot buitengerechtelijke invordering overgaat is koper een vergoeding voor de incassokosten verschuldigd overeenkomstig het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.Betaling kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.


    Algemene  Voorwaarden

 
de Tunwinkel:
“Goed en praktisch assortiment voor iedere tuinliefhebber”