7.Ontbinding
1.In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Gietema Hoveniers gesloten overeenkomst,heeft 
Gietema Hoveniers het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook 
indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, 
althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Gietema Hoveniers tot vordering van 
vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
2.Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling,aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Gietema Hoveniers door de koper op de hoogte is gesteld.
3.Indien Gietema Hoveniers besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.
8.Aansprakelijkheid
1.Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Gietema Hoveniers gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt 
bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2.In het bijzonder aanvaardt Gietema Hoveniers geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Gietema Hoveniers verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.
9.Wijziging van deze algemene voorwaarden
Gietema Hoveniers is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Gietema Hoveniers is bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.
10.Geschillen
Alle, door Gietema Hoveniers als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, worden in eerste aanleg uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

    Algemene  Voorwaarden

 
de Tunwinkel:
“Goed en praktisch assortiment voor iedere tuinliefhebber”